مــرحبـــا بــكــم في الــموقــع الـرسـمــي للـمـؤسســة الـعـمــوميـــة للصحــة الــجواريــة - مــاســرى - مستــغــانــمPrésentation générale » Structures sanitaires

Daïra

Commune

Structures Rattachées

Polyclinique

Services
intégrés

Salles
de soins

UDS

Mesra

Mesra

P/C
Mesra

Urgence
Maternité
Radiologie
Laboratoire
Stomatologie

Hessania
Kaabchia
Djaafria

01

Ain Sidi Chérif

P/C
Ain Sidi

Chérif


Laboratoire
Stomatologie

Zouadnia
Selamnia

01

Mansourah

P/C
Mansourah

Urgence
Maternité
Radiologie
Laboratoire
Stomatologie

Chehaidia
Zaimia
Zouatine
O/Cheikh
Nekakaa

01

Touahria

/

Stomatologie

Touhria
O/Attia
O/Charef.S

01

Bouguirat

 

 

 

Bouguirat

P/C
Bouguirat

Urgence
Maternité
Radiologie
Laboratoire
Stomatologie

O/Benyoucef
Mekhatria
O/Senouci

01

Souaflia

/

/

Souaflia
O/Si Ahmed
Dramimes

01

Saf-Saf

/

/

Saf-Saf
O/Mokhtar
Ain Yagboub
Braikia
Mekahlia
O/ Meddah
Moualdia

01

Sirat

P/C
Sirat

Urgence
Radiologie
Laboratoire
Stomatologie
SEMEP
SCTMR
Médecine-
du Travail

Zorg
Sidi Charef
Djidiette
O/Attia Sirat
Kelaouzia

01

 

 

Carte sanitaire de l'EPSP de MESRA


 

 

 


   
La Semaine Nationale "Allaitement Maternelle"
Du 03 Au 12 Décembre 2019
  Hygiène en milieu scolaire
Vaccin Antigrippal